Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Slovesa – infinitiv, jednoduché a složené tvary sloves
 • Procvičování vyjm. slov

Český jazyk – sloh

 • Popis věci

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení zpaměti
 • sčítání a odčítání pod sebe
 • Pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory, nížiny
 • Vodní zdroje

Přírodověda

 • Živočichové

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy

Hudební výchova

 • Hudební hra na ozvěnu
 • Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

                      Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

český jazyk

matematika

pádové otázky velká násobilka
Back To Top