Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Slovesa – mluvnické kategorie
 • Časování sloves přítomného času

Český jazyk – sloh

 • Popis děje

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné počítání s čísly do 10 000
 • Slovní úlohy
 • Geo – pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Nížiny ČR
 • Orientace na mapě
 • Pracovní listy

Přírodověda

 • Rostliny – dělení podle plodů
 • Pracovní list
 • Zápis do sešitu 

Pracovní činnosti

 • Figurka

Výtvarná výchova

 • Figurka

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Šplh, pohybové hry, cvičení na lavičkách, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

14. 12. Česko zpívá koledy před školou

21. 12. Kino

Zápis 3. čtenářského listu doma

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy k učivu

Angličtina Jazyk český Matematika
Jídlo Slovesa Dělení
Jídlo Pády Násobení
Hádej jídlo   Geometrie

 

Back To Top