Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Slovesa – časování sloves v čase minulém
 • Procvičování času přít. a budoucího
 • Opakování slovních druhů

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Počítání s čísly do 10 000
 • Písemné násobení
 • Slovní úlohy se zápisem
 • Geo – rýsování podle diktátu

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • Doplňování slepých map

Přírodověda

 • Živočichové
 • Les

Pracovní činnosti

 • Vánoční stromeček z papíru

Výtvarná výchova

 • Malování na plátno

Hudební výchova

 • Koledy, poslech vánočních skladeb z CD

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, kotouly, stoj na lopatkách, šplh, přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

14. 12. Zpívání koled před školou

21. 12. Kino – vybíráme 130 Kč

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český   Různé  
Opakuj  Slovesa   Přírodověda 
Můžeš počítat   Slovní druhy   Vlastivěda
Back To Top