Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Slovesa – tvary, zvratná slovesa
 • Určování mluvnických kategorií u sloves
 • Časování sloves v čase přítomném

Český jazyk – sloh

 • Popis děje

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Písemné příklady do 10 000
 • Pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Pohoří a nížiny
 • Orientace na mapě
 • Pracovní listy

Přírodověda

 • Živelné pohromy
 • Solidarita mezi lidmi

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Postava čera – prostorový objekt

Hudební výchova

 • Procvičování koled

Tělesná výchova

 • Míčové hry, hodnocení šplhu, kotoulů, přeskoku švihadla, podbíhání dlouhého švihadla, cvičení na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte úkoly zadávané do jednotlivých hodin Př a Vl.

Vybíráme na kino 130 Kč.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český   Různé 
Dělení Slovesa Rostliny 
Násobení Pády Geometrie 
Back To Top