Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

 

Český jazyk

 • Předložky a předpony
 • Slovesa – infinitiv, složené a jednoduché tvary

Český jazyk – sloh

 • Popis věcí

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla nad 10 000
 • Zápis čísel, číselná osa
 • Slovní úlohy
 • Geo – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Pohoří – orientace na mapě
 • Nížiny

Přírodověda

 • Stavba těla rostlin – list, květ, plody
 • Živelné pohromy 

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Dekorativní prvky 

Hudební výchova

 • Hudební hra na ozvěnu, poslech písní, koledy

Tělesná výchova

 • Nácvik košíkové
 • Pohybové hry, cvičení na žebřinách, šplh

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 130 Kč na kino.

V tomto týdnu nás čeká beseda s policisty.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Různé 
Procvičuj Slovesa  Opakuj si 
Geometrie Slovesa Rostliny
Back To Top