Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

Český jazyk

  • Párové souhlásky uvnitř slov (bxp, txd, ťxď, sxz)

Anglický jazyk

  • At school (školní potřeby, barvy)

Matematika

  • Násobení a dělení 6, M – G: polopřímky a polopřímky opačné

Prvouka

  • Naše obec

Pracovní činnosti

  • Drak – vystřihování

Výtvarná výchova

  • Drak – zapouštění barev

Hudební výchova

  • Tanec v 3/4 rytmu, hra na flétnu – Krtek, nota d1

Tělesná výchova

  • Cvičení na lavičkách a s lavičkami

Doplňující informace pro rodiče

  1. Vybíráme 150,- na SRPDŠ.
  2. Připomínám rodičům, že došlo ke změnám ve školním řádu, je připraven k nahlédnutí na webu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika

Anglický jazyk

bxp   dxt  ďxť  sxz Násobení 6  Dělení 6 Colours (barvy)

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top