Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

Český jazyk

 • Slovesa, podstatná jména, vlastní jména, párové souhlásky na konci a uvnitř slova

Anglický jazyk

 • Opakování 1. kapitoly Welcome to Happy Street , At school (ve škole)

Matematika

 •  Test na násobení a dělení 4, opakování násobení a dělení číslem  5, řady násobků 6 + nás a děl. M – G: bod, přímka, polopřímka, polopřímky opačné

Prvouka

 • Opakování 1. kapitoly – TEST, Naše obec

Pracovní činnosti

 • Papíroví draci

Výtvarná výchova

 • Barva – studie kukuřice

Hudební výchova

 • 3/4 rytmus – tanec, hra na flétnu – Krtek

Tělesná výchova

 • Rychlost, obratnost, síla, pravidla her, sportovní chování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybíráme na SRPDŠ 150,- Kč (platí starší sourozenci), papíry na kopírování prac. listů a not a 100,- Kč na VV.
 2. Ve středu je plavání.
 3. Pozor na zapomínání pomůcek, prosím o kontrolu připravených věcí, děkuji.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Podstatná jména – vlastní a obecná Násobky 6     Násobení 6  Dělení 6 Čísla       šk. pomůcky

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top