Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

Český jazyk

 • Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb s důrazem na interpunkční znaménka
 • Čítanka, Malý čtenář
 • Čtení s porozuměním – orientace v textu

Psaní

 • Opis, přepis slov, vět
 • Diktát slov

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem do 20 (př. typu 7+a, 6+a, 13-a, 14-a)
 • Slovní úlohy, řetězové příklady, fólie – sloupce příkladů na +,- bez přechodu
 • Geometrie – čára rovná, lomená – rýsování

Prvouka

 • Podzim v lese – stromy, keře, plody, houby, zvěř
 • První pomoc při požití jedovatých plodů, hub
 • Ekosystém lesa

Pracovní vyučování

 • Určování vlastností materiálů – práce s textilem
 • Panenka, panáček – stříhání a lepení textilií

Výtvarná výchova

 • Otisky listů
 • Teplé barvy – barvy podzimu

Hudební výchova

 • Postoj při zpěvu, dýchání, rytmizace a notový zápis
 • Poslech B.Smetany: předehra k opeře Prodaná nevěsta

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, kondiční a relaxační cvičení
 • Pohybové hry, plavecká škola

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na pondělí do Vv několik listů (malé i velké)
 2. Některé děti si doposud neobstaraly tabulky na psaní (pohledejte nebo zakupte nové)
 3. Ve škole začíná svou činnost rybářský kroužek – zájemci se nahlásí v pondělí
 4. V pátek 9. 10. pojedeme opět na plavání v 10.25 (blížší info bude na El-ce)

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Tabulky na +,- s přechodem Určuj druhy vět Les-houby
Odčítání od 13 Věty tázací Lesní rostliny
Pro chytré hlavičky Věty oznam. a tázací Domino
Back To Top