Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Český jazyk

 • Opakování druhů vět
 • Věta – slovo – slabika – hláska
 • Sloh – vyprávění o jednoduchých činnostech

Čtení

 • Práce s obrázkovou osnovou – vyprávění dle osnovy
 • Básničky s podzimní tématikou – práce s rýmem

Psaní

           Opis, přepis, diktát slov nebo krátkých vět

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání s přechodem 7+, 8+, 9+, 13-, 14-, slovní úlohy
 • Měření délky, měření objemu – jednotky
 • Geometrie – geometrická tělesa (koule, kvádr, krychle, válec)

Prvouka

 • Savci v podzimním lese a jejich význam pro ekosystém
 • Podzim na zahradě a v sadu (ovoce a zelenina)

Pracovní vyučování

 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Koláž – Les na podzim

Hudební výchova

 • Otázka a odpověď v hudbě, dynamika v písni – piano, forte

Tělesná výchova

 • Plavecká škola, pohybové hry s míčem
 • Relaxační cviky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 14. 10. opět lekce plavání jako obvykle, odjezd v 7:25, příjezd v 10:30, následuje hodina matematiky
 2. Připomínám čtení o víkendech

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA JAZYK ČESKÝ PRVOUKA
Příklady 14-x Pomoz žabce Savci v lese
Pyramidy sčítací Počet slov ve větě Ptáci na podzim
Geom. tělesa Počet slabik ve slově Ovoce a zelenina

 

Text

Back To Top