Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Slovní druhy
 • Věta, souvětí
 • Procvičování učiva

Čtení

 • Dramatizace pohádek
 • Společná četba
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Procvičování písmen

Matematika

 • Násobení a dělení 2
 • Násobení 3
 • Slovní úlohy
 • Řetězové počítání
 • G – rýsování a měření úseček

Prvouka

 • Hospodářská zvířata
 • Ochrana životního prostředí

Pracovní vyučování

 • Setí semen
 • Rozmnožování květin

Výtvarná výchova

 • Seznámení s různými druhy výtvarného umění (sochařství)

Hudební výchova

 • 3/4 takt
 • Noty – PL

Tělesná výchova

 • Přetahy, přetlaky
 • Vybíjená – základy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte opět psací, kreslící i rýsovací potřeby (hlavně pravítka).
 2. V pátek 8. 4. od 16 hodin proběhne zábavné odpoledne s kouzelníkem. Všichni jste zváni.
 3. Nezapomínejte na elku psát omluvenky, pokud možno s předstihem nebo nejpozději v den nepřítomnosti dítěte.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Slovní druhy Najdi poklad Ptáci Film o vodě
Bě, pě… Zajíčci Hospodářská zvířata Hurvínek
Citově zabarvená slova Berušky Jarní rostliny Sochařství
Druhy vět Dělení 2 Procvičuj si Sekání soch
Druhy vět 2 Násobení 3    
Hádanky Školákov    

 

Back To Top