Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

Český jazyk

 • Zájmena, číslovky
 • Koncovky podst. a příd. jm.

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Questions there is, there are

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Slovní úlohy
 • Ge: kolmice a rovnoběžky

Vlastivěda

 • Východní Čechy
 • Opakování střední Čechy

Přírodověda

 • Původ a vývoj člověka, etapy vývoje
 • Soustava opěrná

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin

Výtvarná výchova

 • Funkce barev k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • Akordy
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

8. 4. – kouzelnické představení v tělocvičně, občerstvení, vstupné zdarma. Začátek v 16,00 hod.

                                    Grčková Ludmila, třídní učitelka

přírodověda

český jazyk

Člověk Slovní druhy
Back To Top