Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Koncovky přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Prepositions in front of, behind, between, opposite

Matematika

 • Opakování učiva
 • Nás. a děl. desetinných čísel 10 a 100

Vlastivěda

 • Východní Čechy
 • Orientace na mapě
 • Severní Čechy

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování rostlin

Výtvarná výchova

 • Překreslování obrázků pomocí čtvercové sítě

Hudební výchova

 • Nácvik lidové písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

21. 4. od 15,30  do 17,30 hod. se konají třídní schůzky.

                                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

desetinná čísla zájmena
Back To Top