Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

Český jazyk

 • Zájmena, číslovky.
 • Procvičování koncovek podstatných a přídavných jmen.
 • Synonyma, antonyma a homonyma.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Questions there is, there are.

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků.
 • G: kolmice a rovnoběžky.

Vlastivěda

 • Východní Čechy.

Přírodověda

 • Soustava opěrná.

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin hydroponicky.

Výtvarná výchova

 • Řešení prostoru – stavebnice.

Hudební výchova

 • Akordy.
 • Když má dobrou vůli.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Překontrolujte s žáky pouzdra.
 • Do Vv na pátek si žáci donesou stavebnice – domy.
 • V pátek 8. 4. proběhne v tělocvičně kouzelnické představení. Začátek v 16 hodin.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Sčítání zlomků Slovní druhy Lid. tělo Křížovka
Odčítání zlomků Kvíz Kostra Východní Čechy
Back To Top