Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

Český jazyk

 • Procvičování – slov. druhy, podstatná a přídavná jména, zájmena, shoda přísudku s podmětem.
 • Čtvrtletní pís. práce z Čj.
 • Číslovky.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Prepositions in front of, behind, between, opposite.

Matematika

 • Opakování učiva na čtvrtletní pís. práci.
 • Písemná práce z M.
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100.
 • G: přímky kolmé, rovnoběžné a různoběžné.

Vlastivěd

 • Východní Čechy – města, průmysl, zemědělství.
 • Orientace na mapě ČR a slepá mapa.
 • Severní Čechy povrch, vodstvo a podnebí.

Přírodověda

 • Procvičování soustava opěrná a pohybová.
 • Kůže

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem.

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací z předcházejících hodin.

Hudební výchova

 • Když máš dobrou vůli.
 • C dur a G dur.

Tělesná výchova

 • Skok do výšky.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 4. 2016 se konají od 15:30 do 17:30 hod. konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Číslovky Římské číslice Svaly Čtení z mapy
Zájmeno JÁ Zlomky Kůže Co je na obrázku?
Back To Top