Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

Český jazyk

 • Slabiky – vě, mě
 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, slovní druhy
 • Sloh – pozdrav jako projev úcty

Čtení

 • Čtení s porozuměním, orientace v textu

Psaní

 • Psaní v Písance – opis, přepis, diktát

Matematika

 • Násobení a dělení 2, vyvození násobení 3, slovní úlohy
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100, písemné +, – do 100

Prvouka

 • Jaro u vody, v lese – opakování
 • Jaro na dvorku

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnici – montáž dle plánku nebo fantazie

Výtvarná výchova

 • Reliéfní tvorba

Hudební výchova

 • Noty, 3/4 takt, rytmický kánon, refrén písničky

Tělesná výchova

 • Pohybové hry – vybíjená, přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče:

 1. V pátek 8. 4. v 16:00 v tělocvičně ZŠ je připraven program Kouzelné odpoledne.
 2. Podrobnější informace bude na elce.
 3. Některým dětem dopisuje fix, kterým píšeme na tabulku. Prosím, zkontrolujte.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Procvičuj si násob.2 Opakuj slovní druhy Jaro-určování rostlin
Hravé učení Slabiky vě, mě Naši ptáci
Násobky 3 Citově zabarvená slova Jaro v sadu

Text

Back To Top