Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

Český jazyk

 • Opakování slabik – bě, pě, vě, mě, slovní druhy
 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Sloh – pozdrav

Čtení

 • Hodnocení činů hrdinů, jejich postoje, city
 • Důraz na bezchybné čtení

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Trénování spojů jednotlivých písmen a slabik

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2
 • Násobení 3 – slovní úlohy, početní výkony se závorkou

Prvouka

 • Jaro na dvorku – domácí zvířata a jejich mláďata
 • Hospodářská zvířata a jejich užitečnost

Pracovní vyučování

 • Rozmnožování pokojových květin, řízkování muškátů
 • Setí semen – pozorování klíčení semen

Výtvarná výchova

 • Reliéfní tvorba

Hudební výchova

 • Kánon – poslech, nácvik písničky
 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách
 • Přenášení a přemísťování dílů švédské bedny

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 14. 4. děti mají besedu s hasiči
 2. Prosím o pamětné procvičování násobení 2,3 a dělení 2
 3. Ve čtvrtek 21. 4. se budou konat třídní schůzky od 15.30 do 17.30

 třídní učitelka, Irena Santariusová

Odkazy na učivo

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Nakupujeme Bě, pě, vě, mě Koza
Násobky 3 Doplň slova Vepř
Řazení násobků 3 Vlastní jména Ovce

Text

Back To Top