Týdenní plán od 29. 3. do 1. 4. 2016

Český jazyk

 • Slabiky bě, vě
 • Spojky a jejich funkce
 • Slova citově zabarvená

Čtení

 • Čtení o jaru (tematické články, básničky, hádanky)
 • Čtení v čítance s porozuměním

Psaní

 • Opis, přepis v Písance
 • Opis, přepis krátkých textů

Matematika

 • Násobení a dělení 2 – slovní úlohy (procvičování)
 • G – rýsování a měření na cm, mm
 • Opakování sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Jarní les, jaro u vody
 • Popis a určování živočichů

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty, modelování složitějších tvarů

Výtvarná výchova

 • Jarní koláž

Hudební výchova

 • Jarní písničky, doprovod na roury – bobotubes
 • Sólista, orchestr, poslech: J. Haydn

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, skok do dálky s rozběhem, z místa
 • Cvičení s lanem – přetlaky, přetahy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o zakoupení lepidel, dětem docházejí.
 2. Rodiče, zkontrolujte vybavení pouzder (pomůcky na rýsování).
 3. Ve středu 30. 3. zábavné dopoledne v maskách na zimním stadiónu.
 4. Podrobnější informace budou na elce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Domino Slabiky bě, pě Jarní květiny
Počítej správně Doplň správně Ptáci na jaře
Slovní úlohy Dopň do vět Hospodářská zvířata

Text

Back To Top