Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Koncovky podstatných jmen
 • Zájmena

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla ve slovních úlohách
 • Sčítání a odčítání deset. čísel
 • Geo – krychle a kvádr – povrch

Vlastivěda

 • Evropské státy a města – orientace podle mapy

Přírodověda

 • Původ a vývojové etapy člověka
 • Odlišnost člověka od ostatních živočichů

Informatika

 • Příkazy a jejich spojování, opakování příkazů
 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Dekorativní kachle

Výtvarná výchova

 • Uplatnění výtvarného výrazu linie různými nástroji v různých materiálech

Hudební výchova

 • 200 let od narození B. Smetany
 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Gymnastika, záchrana a dopomoc, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte na cvičební úbory, papuče a vše ostatní podle rozvrhu. Někteří doplnit omluvenky za nepřítomnost.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – deset. čísla ,

Jazyk český – příd. jména , diktát ,

Back To Top