Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2024

Český jazyk

 • Přídavná jména – skloňování, vzory
 • Podstatná jména – vzory

Český jazyk – sloh

 • Výpisek z časopisů

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Zaokrouhlování deset. čísel
 • Krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Státy a města Evropy

Přírodověda

 • Ochrana zvířat a celé přírody
 • Vývoj člověka, etapy vývoje, znaky

Informatika

 • Vizualizace v grafu, psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Písmo

Hudební výchova

 • Poslech skladeb, písně doprovázené pohybem

Tělesná výchova

 • Míčové hry, pohybové hry, gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

Procvičovat učivo, které jsme už probrali, příprava na hodiny i ústně podle pokynů v úkolníčku.

Od 26. 2. jarní prázdniny, sejdeme se až 4. března.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Vlastivěda – opak. , doplň. , státy , opak. ,

Přírodověda – opakování ,

Matematika – deset. čísla , sčít. a odčít. ,sčít. a odčít.

Jazyk český – přídavná jména ,

Back To Top