Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk

 • Druhy zájmen – osobní, ukazovací, přivlastňovací
 • Procvičování koncovek přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Výpisek, výtah

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla – numerace, zaokrouhlování
 • Slovní úlohy s deset. čísly
 • Geo – krychle, kvádr – povrch, vzorce k  čtverci, obdélníku a trojúhelníku

Vlastivěda

 • Státy a města, EU, orientace na mapě

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová

Informatika

 • Psaní všemi deseti, pohyb a razítkování

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázek

Výtvarná výchova

 • Jarní motivy – výzdoba květiny a motýli

Hudební výchova

 • Pohyb k hudbě

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

Připravujeme návrh ke školnímu výletu.

13. 3. školní kolo v recitaci ve 13.30 hod. v komunitním centru.

22.3. pojedeme na zdravotní školu do Krnova, kde proběhne kurz pro žáky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Vlastivěda – Státy , státy , JV Evropa , S Evropa ,

Přírodověda – kostra , svaly , kostra ,

Matematika – sčítánízaokrouhlování , sčítání a odčítání , násobení 10, 100, 1 000

Jazyk český – druhy zájmen , přídav. jména , stupňování , určování zájmen ,

Back To Top