Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Význam vyjmenovaných slov
 • str. 40-41
 • Písanka str. 21-22
 • Čtení: str. 70-75

Anglický jazyk

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000, čtení a zápis trojciferných čísel
 • Procvičování zaokrouhlování na 10
 • G: Rovina a rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník)
 • str. 27-29

Prvouka

 • Zboží, finanční gramotnost – rozpočet
 • str. 24-25

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování

Výtvarná výchova

 • Získávání a uplatňování poznatků o reliéfní kompozici na základě modelování

Hudební výchova

 • Hudební nástroje podle zvuku i vizuálně. Poslech: Podvečerní písnička

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva dolních i horních končetin. Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, dětem pomůcky a potřeby do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Význam VS po L Vypočti a zaokrouhli Přírodnina – surovina – výrobek Adventní kalendář
Přiřaď správně Seřaď správně Peníze – video Jak to bylo na Mikuláše
VS po L a slova příbuzná Porovnej Rodinný rozpočet – video Adventní kalendář ČT Edu
Chytáky po L Rodinné hospodaření Čas vánoční
Najdi rozdíly

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top