Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování
 • Pravpisná cvičení
 • ČT – kniha a čtenář, čtení s porozuměním

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Matematika

 • Písemné násobení
 • Slovní úlohy
 • Ge: přímky kolmé, kružnice

Vlastivěda

 • Mapa a světové strany

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zachycení skutečnosti – podzimní květina

Hudební výchova

 • 2/4, 3/4 rytmus

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadlem
 • Sportovní hry
český jazyk matematika přírodověda vlastivěda
procvičuj násobení horniny a nerosty 1 světové strany
diktáty písemné sčítání horniny a nerosty 2
písemné odčítání

 

Back To Top