Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Pravopis souhláskových skupin

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Jednotky času
 • Ge: kolmice, rovnoběžky, kružnice

Vlastivěda

 • Účel map, poledníky
 • Turistické značky – procvičování

Přírodověda

 • Hornony a nerosty

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Malba – dokončení

Hudební výchova

 • bobotubes, jednoduchý doprovod

Tělesná výchova

 • Sportovní s pohybové hry
 • Kondiční a průpravná cvičení
český jazyk matematika přírodověda vlastivěda
zdvojené souhlásky dělení se zbytkem horniny a nerosty orientace v krajině
diktáty práskni krtka horniny a nerosty – test test
procvičuj dělení se zbytkem

 

Back To Top