Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Abeceda, řazení slov
 • Věta, mluvení ve větách

Čtení

 • Užívání správného slovního přízvuku
 • Předčítání dobrými čtenáři

Psaní

 • Opisy a přepisy

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky ( 8 +a)
 • Odčítání s 12
 • G: čára lomená, křivá, rovná

Prvouka

 • Ekosystém les
 • Stromy jehličnaté a listnaté
 • Keře

Pracovní vyučování

 • Překládání a skládání papíru

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na rostlinách

Hudební výchova

 • Rozvíjení hlavového tónu, postoj při zpěvu, dýchání při zpěvu
 • Rytmizace, melodizace

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika a postřeh

Doplňující informace pro rodiče

 • Společně s dětmi kontrolujte pomůcky do školy, připomeňte dětem, aby si nezapomínaly brát lepidla, nůžky, pravítka a v pátek tužku č. 3 na rýsování.
 • Pokud mají děti přečtenou knihu, mohou si připravit referát.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta Sčítání do 12 Stromy a keře
Učíme se abecedu Odčítání od 12
Abeceda Přičítáme k 8
Donaldovy úkoly
Druhy vět
Back To Top