Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk

 • Opakujeme větu oznamovací, tázací
 • Věta rozkazovací
 • Věta přací
 • Abeceda

Čtení

 • Poslech pohádek, jejich reprodukce
 • Hádanka, slovní hříčka

Psaní

 • Opis, přepis slov

Matematika

 • Opakujeme sčítání s 9 + a, 8+ a
 • Procvičujeme odčítání od 11
 • Nové učivo : odčítání od 12
 • Slovní úlohy, matematické řetězce
 • G: geometrická tělesa, krychle, kvádr, koule, válec

Prvouka

 • Stromy a keře v lese a u lesa
 • Další rostliny v lese
 • Houby
 • Význam lesa
 • První pomoc při požití jedovatých rostlin, hub

Pracovní vyučování

 • Stavebnice – montáž
 • Ve čtvrtek si mohou děti přinést vlastní stavebnice

Výtvarná výchova

 • Dotváření přírodnin na základě představ

Hudební výchova

 • Dynamika v písni – forte, piano
 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • 12. 10. 2021 v 7. 25 hod. odjíždíme od školy na 2. plavání.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Řazení slov podle abecedy Odčítání od 12 Podzim
Druhy vět Přičítáme k 8 Podzim v lese
Donaldovy úkoly Odčítáme od 12 Žížaláci na podzim
Věta tázací Geometrická tělesa
Věta rozkazovací
Back To Top