Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména, vlastní jména
 • Párové souhlásky uvnitř slov ( b-p. d-t, ď-ť, h-ch)
 • Sloh – vypravování podle osnovy
 • Čtení – hlasité čtení, větný přízvuk, pověsti
 • Psaní – odstraňování  nedostatků ve znacích písma – písanka str. 9, 10

Anglický jazyk

 • School supplies
 • Basic phrases: Look! What’s this? It’s a …

Matematika

 • Násobilka 7, 8
 • Sčítání, odčítání do 100 s přechodem desítky
 • G: úsečka, délka úsečky, měření délky úsečky

Prvouka

 • Naše obec – historická místa, kulturní život

Pracovní činnosti

 • Vesnice – koláž

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech

Hudební výchova

 • Zápis not c 1 – a 1
 • Opakování písní – Škola, Ach synku, synku, Beskyde, Beskyde

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazových schopností a rozvoj odrazové síly nohou – švihadlo kroužící, krátká švihadla, pružný můstek.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplňte pomůcky – lepidla, tužky č. 3
 • Procvičujte násobilku, příklady na násobení a dělení!

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

ČJ M PRV
Podstatná jména Násobení a dělení 7 Město Albrechtice
Najdi podstatná jména Násobení a dělení 8
Seřaď slova Počítání do 100
Párové souhlásky

 

 

Back To Top