Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Slovesa – minulý čas a určování mluvnických kategorií.
 • Vyjmenovaná slova a slovní druhy – procvičování.
 • Čtení – pověsti a báje.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Where are the monkeys.

Matematika

 • Zaokrouhlování a porovnávání čísel.
 • Násobení čísel 10 a 100.
 • Písemné dělení.
 • G: kolmice a rovnoběžky.

Vlastivěda

 • Zemědělství a průmysl ČR.
 • Orientace na mapě.

Přírodověda

 • Živočichové.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Kresba – Já a moji blízcí.

Hudební výchova

 • Příprava referátu – hudební skupina nebo zpěvák.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M Vl a Př
VS 1

VS 2

VS 3

Slovní druhy

Slovesná osoba 1

Slovesná osoba 2

Slovesa -určování 

Slovesa – časování

Zaokrouhlování

Písemné dělení

Počasí a podnebí

Půda a zemědělství

Nerostné bohatství

Průmysl

Živočichové  třídění

 

 

Back To Top