Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Vyjmenovaná slova po M

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba

Matematika

 • Počítání do 1 000
 • Slovní úlohy složené
 • Geo – kružnice, polohy přímek

Prvouka

 • Podmínky života
 • Přírodniny a lidské výtvory

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Projektová hodina podle prvouky

Hudební výchova

 • Píseň Vrť sa, devča, hudeb. nauka – stupnice, takty 
 • Rytmizace veršů

Tělesná výchova

 • Protažení svalstva celého těla, cvičení na lavičkách, šplh, podbíhání dlouhého švihadla, přeskakování.

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování začíná 4. ledna podle rozvrhu – nezapomeňte cvičební úbor a přezůvky. Doplňte si pouzdra, zkontrolujte pravítka a kružítka.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Matematika  Jazyk český  Prvouka 
Počítej Číslo a rod podst. jmen  Přírodniny 
Procvičuj si Pády podst. jmen Zkus to
Back To Top