Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Český jazyk

 • Opakování tvrdých souhlásek
 • Nové učivo – měkké souhlásky (ži-ží, ši-ší)

Čtení

 • Prezentace přečtených knih v době vánočních prázdnin
 • Autor, ilustrátor, hl. hrdina, krátký obsah
 • Práce s textem – porozumění čtenému, orientace v textu

Psaní

 • Opakování a fixování písmen
 • Opis, přepis s doplňováním
 • Diktát slov na tvrdé a měkké souhlásky
 • Diktát vět (začátek, konec věty, dělení slov na konci řádku)

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu přes desítky, slovní úlohy
 • Počítání s penězi, porovnávání
 • G – úsečka, délka úsečky, rýsování úseček dané délky, stavby z krychlí

Prvouka

 • Zima – zimní měsíce, živočichové v zimě, sporty a počasí

Pracovní vyučování

 • Zdokonalování v navlékání nitě, uzlík, přední steh

Výtvarná výchova

 • Zima – vodové barvy

Hudební výchova

 • Zvuk, tón, melodie, noty, délka not
 • Zimní písničky

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed – zdokonalení provedení
 • Manipulace s míčem – chytání míče, vrchní přihrávka jednoruč, driblink

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připomínám nutnost cvičebního úboru (v pondělí máme Tv).
 2. Na pátek do Pv si děti přinesou knoflíky se dvěma dírkami, nit a jehlu
 3. Během týdne upřesním informace ohledně lyžařského kurzu na El-ce.
 4. Další lekce plavání bude  až 13. 1.

 Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Uspořádej čísla Souhlásky měkké Zima – opakování
Dvojciferná čísla Ži – ží  
Matematická pětiminutovka Ši – ší  
Back To Top