Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Animals
 • Sloveso to be

Matematika

 • Čísla do 10 000, převody jednotek
 • G – Rovnoběžky, kolmice

Vlastivěda

 • Vodstvo – orientace
 • Města ČR

Přírodověda

 • Živočichové – vlastnosti, dělení

Pracovní činnosti

 • Sněhulák (zavařovací sklenice – může být i menší)

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti (já a moji blízcí)

Hudební výchova

 • Hudba vokální a instrumentální

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, síly, pohyblivosti, rychlosti a koordinace

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte, prosím, všechny potřebné pomůcky do vyučování (tužky, pastelky, pera, kružítka, pravítka atd.)

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Angličtina 
 Procvičuj  Převody jednotek  Urči řeky Najdi pár 
      Přiřaď
      Sloveso to be

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top