Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2016

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Čtení vyhledávací – výpisek

Anglický jazyk

 • Negative haven´t, hasn´t

Matematika

 • Dělení 2 cif. dělitelem
 • Počítání s velkými čísly – porovnávání, zaokrouhlování, sčít., odčít.
 • Ge: střed a osa úsečky

Vlastivěda

 • Obnovení republiky
 • Poválečný vývoj          

Přírodověda

 • Subtropický pás
 • Mírný pás

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Základní taneční krok

Doplňující informace pro rodiče

                        Grčková Ludmila, tř. uč.

matematika

český jazyk

obvod, obsah shoda
Back To Top