Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků

Anglický jazyk

 • Dle pokynů vyučující

Matematika

 • Desetinná čísla – souhrné opakování
 • Slovní úlohy
 • Sčítání, odčítání, násobení, dělení

Vlastivěda

 • Jihomoravský kraj
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Člověk a průmysl
 • Člověk a příjem informací

Informatika

 • ZAV
 • Práce s textem

Pracovní činnosti

 • Pobyt v oboře – daňci

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava, ilustrátor

Hudební výchova

 • Hudba vokálně instrumentální

Tělesná výchova

 • Atletika – běh na delší tratě – 800 m
 • Pobyt v přírodě
spojky závisle a nezávisle proměnná
předložky člověk – opakování
slovní úlohy
desetinná čísla
Back To Top