Týdenní plán od 24. 5. do 28. 5. 2021

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Věta hlavní a vedlejší

Český jazyk – sloh

 • film, divadlo, kniha

Anglický jazyk

 • Dle vyučující JA

Matematika

 • Převody jednotek
 • Nás. a děl. velkých čísel
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Jihomoravský kraj
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Vývojová stádia člověka
 • Opakování – lidské tělo

Informatika

 • ZAV
 • Práce s textem

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Dobová architektura

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Hudební nástroje s využitím tabletů

Tělesná výchova

 • Atletika – hod, běh na 60 m
 • Míčové hry
podmět a přísudek člověk – kvíz
shoda převody
skladba

 

Back To Top