Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a základní skladební dvojice
 • Částice a citoslovce
 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 123 -124, 132-133 PS str. 12 38, 39 a  pracovní listy
 • Sl: Popis pohádkové bytosti
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • My body, my face

Matematika

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Uč. str. 39-42
 • G: Obdélník, čtverec, trojúhelník

Prvouka

 • Společné znaky člověka s ostatními živočichy
 • Ochrana zdraví

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce

Výtvarná výchova

 • Barevný svět – libovolná technika

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Běh přes přírodní překážky
 • Cvičení venku – podle počasí
 • Vycházka
 • Míčové hry v tělocvičně

Doplňující informace pro rodiče

 • V tělocviku chodíme ven, v případě deště do tělocvičny.
 • Pokud nám bude počasí přát, půjdeme v úterý (1. 6.) na rozhlednu.
 • Testování žáků proběhne 1x v týdnu (pondělí), v případě absence ihned po příchodu do školy.
 • Je nutné nosit všechny školní pomůcky.
 • Dokupte podle potřeby dětem sešity 523 (český jazyk) a 513(matematika).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top