Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Souvětí, spojovací výrazy
 • Větný rozbor

Český jazyk – sloh

 • Inzerát

Anglický jazyk

 • Weather
 • What are they wearing?

Matematika

 • Zlomky – procvičování, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Jednotky obsahu, průměr
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Marie Terezie

Přírodověda

 • Ekosystém potok, řeka

Informatika

 • Příprava jednoduchého grafického výstupu
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Různé hudební styly a žánry – poslech ukázek
 • Referáty

Tělesná výchova

 • Nízký start, sprint
 • Skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

 • Školní výlet – 9. 6. 2021 – Adrenalin centrum Česká Ves – vybíráme 200,- Kč na autobus, vstupné sponzorský dar paní Murová. Podrobnosti budou na EduPague.
 • Prosím, kontrolujte dětem pomůcky, začínají zapomínat.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

ČJ a M Vl a Př
Koncovky podstatných jmen

Shoda přísudku s  podmětem 

Vzorce souvětí

Převody základních jednotek

Dělení se zbytkem

Pamětné násobení

 Počátky vlády Habsburků    

České povstání proti Habsburkům

J. A. Komenský

Život po třicetileté válce

Ekosystém potok – řeka

Kvíz

 

 

 

 

 

Back To Top