Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Koncovky podstatných jmen
 • Souvětí, spojovací výrazy

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • It’s snowing

Matematika

 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úlohy
 • Přímá úměrnost
 • G: rýsování rovnoběžníku, obdélníku, čtverce, trojúhelníku

Vlastivěda

 • Bitva na Bílé hoře, 30 -letá válka
 • Jan Ámos Komenský

Přírodověda

 • Ekosystém rybník
 • Ekosystém potok, řeka

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Design a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Nácvik dětské operky

Tělesná výchova

 • Hod míčkem
 • Sportovní hry

Jana Vyležíková, třídní učitelka

M a Čj Vl a Př
 

Zlomky

Části zlomku

Vyjmenovaná slova

Pravda nebo lež

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen

 

Rudolf II. – doplň

Rudolf II. – ano nebo ne

Jan Amos Komenský

Kvíz

Soutěž

Kvíz 2

 

 

 

Back To Top