Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m, p
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Věcné čtení

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Násobení pod sebe
 • Dělení s ocáskem
 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000

Vlastivěda

 • Místní krajina, místní mapa – poloha,přírodní tvárnost

Přírodověda

 • Rostliny – stavba těla, výživa

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Prodleva a kánon

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

                    Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

čísla do 10 000 slovní druhy
Back To Top