Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

 

Český jazyk

 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Slova s citovým zabarvením
 • Synonyma, antonyma

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Římské číslice
 • G – kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Vynálezy
 • Hospodářský růst českých zemí

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý papírořez

Výtvarná výchova

 • Výtv. vyjádření věcí, vyjádření prostorových znaků

Hudební výchova

 • Lidový dvojhlas

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

1. 11. – vystoupení skupiny historického šermu – ukázky ze života rytířů za vlády Lucemburků (40 Kč stáhnu z TF).

V měsíci listopadu pojedeme v rámci Tv bruslit, zkontrolujte proto dětem brusle, popřípadě zajistěte jejich vypůjčení od kamarádů.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Informatika  
Určuj Římské číslice Opakuj  Počítač  
Procvičuj Zápis řím. č. Stroje  Test  
Nauka o slově Kružnice, kruh Křížovka Malování  
Význam slov Spoj 1-39 Ano x ne Test 2  
  Spoj 40-100 Vynálezy    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top