Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

 

Český jazyk

 • Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Zlomky. Slovní úlohy
 • G – Souřadnice bodu

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj čes. zemí
 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Sluneční soustava

Pracovní činnosti

 • Podzimní listy

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Nácvik písně, opakování hudební nauky

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Posilovací cviky, dynamika, postřeh

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 9. 11. mají děti zkráceno vyučování (4 hodiny).

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Informatika  
ě/je Zlomky Opakuj Malování  
Diktát Souřadnice 1 Křížovka Test 2  
mě/mně Souřadnice 2 Hospodář. růst Test 3  
Vyber kvíz   1. svět. válka    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top