Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2. 2022

Čtení

 • Opakování a procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Dvojhlásky AU, EU, OU
 • Čtení s porozuměním
 • Četba malých písmen – přiřazování k velkým
 • str. 49-56

Psaní

 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát
 • Slabiky a slova s y
 • Psaní předložek
 • Nácvik písmene n
 • str. 47-50

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 8
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy, geometrické tvary
 • Vyvození čísla 9
 • Orientace na číselné ose
 • str. 33-35

Prvouka

 • Člověk – emoce
 • str. 41

Pracovní vyučování

 • Osvojování si pracovních dovedností a návyků při organizování a plánování vlastní činnosti

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Pololetní prázdniny

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí bude dětem rozdán výpis vysvědčení za 1. pol.

Ve čtvrtek jedeme do kina, v pátek 4. 2. následují jednodenní pololetní prázdniny.

Kontrolujte, prosím, dětem pouzdra a pomůcky do vyučování.

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Slova s au, eu, ou +, – do 8 Nemoc, úraz
Hledej dvojici Přiřaď správně Jsem nemocný/á
Čti slova Pyramidy Pracuj s rodiči
Najdi slovo Rozklad čísel
Vyber správně Porovnej

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top