Týdenní plán od 23. 3. do 27. 3. 2015

Český jazyk

  • Opakování slabik DĚ, TĚ, NĚ, slovní druhy, slova s citovým zabarvením, popis předmětu

Čtení

  • Plynulé čtení s výrazem

Psaní

  • Opis, přepis, diktát, autodiktát, přepis s doplňováním

Matematika

  • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem i písemné,slovní úlohy, řady násobků 2,3

Prvouka

  • Jaro, části rostlin, stromů, Velikonoce

Pracovní vyučování

  • Setí semen trávy, obilí, výroba velikonočních dekorací

Výtvatvarná výchova

  • Dokončovací práce na velikonočním beránkovi

Hudební výchova

  • Hra na flétnu, notový zápis not g1,a1,h1,c2,d2, nácvik operky O 12 měsíčkách

Tělesná výchova

  • Sportovní hry s míčem i bez, posilovací cvičení, cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

1. Na středu si děti přinesou malou dekorační misku či pěkný květináček s podmiskou na setí obilí  – s hlínou.

2. Poprosila bych o 30,- Kč do fondu na VV a PV.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Citově zabarvená slova  Slovní druhy Slovní úlohy s přechodem   Příprava na násobení

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top