Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2020

Český jazyk

 • Základní skladební dvojice
 • Orientace v pravidlech
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení 2. cif. dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Opakování učiva

Vlastivěda

 • I. světová válka

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období
 •  Měsíc

Informatika

 • Soutěž – Bobřík informatiky

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Prostorové vidění – téma zima

Hudební výchova

 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se
 • Učivo vlastivědy a přírodovědy
matematika český jazyk
dělení podmiňovací způsob
Back To Top