Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves.
 • Základní skladební dvojice.
 • Předčítání.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • To be, long, short form.

Matematika

 • Písemné dělení s zbytkem.
 • Jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami.
 • Okupace.

Přírodověda

 • Vesmír – shrnutí.

Pracovní činnosti

 • Papírové ozdoby.

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí.

Hudební výchova

 • Koledy.
 • Rytmizace, melodizace, stylizace.

Tělesná výchova

 • Překážkový běh.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dokupte dětem fixy na tabulky.
 • Na pátek 4. 12. do Vv budeme potřebovat temperové barvy, vhodné štětce a paletu (část krabice).
 • V týdnu 7. 12 do 11. 12. pojedeme bruslit. Bližší informace pošlu na Elku.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Přírodověda

Slovní druhy Dělení Křížovka Planety
Vzorce souvětí Římské číslice Republika se hroutí Sluneční soustava

 

Back To Top