Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Slovesa – infinitiv
 • Jednoduché a složené tvary sloves

Český jazyk – sloh

 • Popis věci, děje

Anglický jazyk

 • Food, přípravu pokrmu.

Matematika

 • Násobení a dělení zpaměti
 • G – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory, nížiny

Přírodověda

 • Stavba těla rostlin 

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Hudební hry (ozvěna)

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné 
Slovesa Procvičuj Povrch ČR – procvičuj Rostliny  Adventní kalendář
    Chráněná území    
Angličtina         
Food game        
Food        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top