Týdenní plán od 3. do 7. října

Český jazyk

 • Pravopisná cvičení (měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú, ů, slabiky s ě).
 • Slovní druhy – podstatná jména, vlastní jména.
 • Spodoba na konci slov.
 • Učebnice str. 16-21.

Sloh

 • Vyprávění podle osnovy.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, větný přízvuk.
 • Báseň zpaměti.
 • Písanka str. 7-9.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování násobilky do 50.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Násobení a dělení č. 6.
 • Slovní úlohy.
 • str. 19-20
 • matem. minutovky str. 6-8

Prvouka

 • Naše obec, části obce, významné budovy.
 • Umět napsat adresu svou i školy.
 • uč. str. 10-11
 • PS str. 12-13

Pracovní výchova

 • Práce s papírem, obkreslování podle šablony.

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí – práce s linií (kukuřice)

Hudební výchova

 • Zápis not c1 -a1.

Tělesná výchova

 • Cvičení rychlosti, obratnosti, síly.

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte dětem vybavení pouzder, na rýsování potřebují tužku č. 3! Sledujte informace o prospěchu na EL-CE.

 

Back To Top