Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5. 2010

Český jazyk

 • Rozvíjející větné členy
 • Grafická stavba věty
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Frank’s family – popis osoby, slovní zásoba, čtení textu, zábavné úkoly
 • Frank’s family – have got

Matematika

 • Dělení desetinných čísel 10, 100
 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Geometrie: přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – páka, kladka, kladkostroj

Pracovní činnosti

 • Předpěstování sazenic okrasných dýní

Výtvarná výchova

 • Fronta na zmrzlinu

Hudební výchova

 • Stará archa , G dur

Tělesná výchova

 • Skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top