Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2022

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po B,L
 • Podstatná jména – rod (životnost), číslo, pád

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby lekce:  At the shop

Matematika

 • Počítání do 1000
 • Geometrické tvary – trojúhelník

Prvouka

 • Opakování kapitoly: Vánoce a Moje rodina
 • Svět kolem nás

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Vyšívání

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení
 • Píseň Zima, zima
 • Hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Šplh

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si přinesou po Vánocích cvičební úbor do TV.
 2. V úterý 4. 1.  je opět plavání – učíme se 1. a 5. vyuč. hodinu.
 3. V pátek si žáci přinesou na HV flétnu. Týká se pouze těch, kteří ji měli na Vánoce doma.
 4. Doporučuji dětem stále kontrolovat pomůcky na vyučování,  začíná se hodně zapomínat.
 5. Připomínám přihlášky na lyžařský kurz – kdo má vyplněno, může již přinést.  Lyžák by měl (dle počasí) proběhnout v týdnu od 17. 1. 2022.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Číslo podstatných jmen Pamětné sčítání do 1000 Živé a neživé přírodniny a lidské výtvory
Pádové otázky Pamětné odčítání do 1000
Určování pádů podstatných jmen Trojúhelník

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top