TTýdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2020

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád
 • Opakování vlastních podstatných jmen
 • Výčet vyjmenovaných slov po M

Anglický jazyk

 • Shopping: Can I have? How many? Anything else?
 • At the park

Matematika

 • Počítání do 1000 s přechodem základu
 • Násobení a dělení 100
 • Jednotky délky – mm, cm, dm, m, km
 • Rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh – opakování vlastností
 • Trojúhelník – strany, vrcholy, délka stran, body náleží a nenáleží trojúhelníku

Prvouka

 • Podmínky života
 • Svět kolem nás
 • Svět je tvořen živými přírodninami, neživými přírodninami a lidskými výtvory

Pracovní činnosti

 • Dokončovací práce na vyšívaném obrázku

Výtvarná výchova

 • Hračka – šití

Hudební výchova

 • Dva mrazíci, (Rampouch) – nácvik
 • Opakování písně – Zima tu je
 • Hra na flétnu – píseň Zima, Černé oči

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Posilovací cvičení
 • Překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Prosím o kontrolu pomůcek, dětem chybí lepidla, tužky, fixy na tabulky, nůžky…..
 2. V týdnu od 17. 1 do 21. 1. proběhne lyžařský kurz pro přihlášené žáky. Všechny informace týkající se jeho organizace  budou včas zaslány na EDU a také všem vytištěny.
 3. Žáci, kteří na lyžák nejedou, budou po dobu tohoto týdne docházet do školy, kde se s nimi bude docvičovat učivo a opakovat. Výuka proběhne klasicky dle rozvrhu hodin jen s malými úpravami.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Urči rod (životnost), číslo a pád Počítání do 1000 s přechodem (jednotky) Přírodniny a lidské výtvory
Podstatná jména obecná a vlastní Počítání do 1000 s přechodem (desítky) Třídění na přírodniny živé, neživé a lidské výtvory
Výčet vyjmenovaných slov po M Násobení a dělení 100 Jednotky a měřidla

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top