Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Opakování slovesa a jejich mluvnické kategorie
 • Shoda podmětu a přísudku

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

Matematika

 • Počítání s velkými čísly – milion – miliarda
 • Zápis, zaokrouhlování, porovnávání
 • Sčítání a odčítání
 • Rovinné obrazce a tělesa

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva
 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Obratlovci

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti látek a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Poslech písní a doprovod na bobotubes

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry, linky důvěry pro děti

Doplňující informace pro rodiče

Příprava na výuku podle rozvrhu hodin, nezapomeňte na tělocvik, doplnit pouzdra.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Převody jednotek Shoda podmětu a přísudku Třídění živočichů Opakování
Počítání Opakování Třídění živočichů 2 Opakování 2
Back To Top