Týdenní plán od 22. 9. do 26. 9. 2014

Český jazyk

 • Psaní y, ý, i, í, po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Věta jednoduchá a souvětí, používání spojek, uč. str. 10-13
 • Sloh: práce s osnovou
 • Psaní: malá písmena, krátká slova a věty
 • Čtení: plynulé čtení, orientace v textu, recitace básně, čítanka str. 16-22

Anglický jazyk

 • Numbers 0-10
 • Greetings – pozdravy

Matematika

 • Opakování násobilky do 50
 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Slovní úlohy
 • G: úsečka
 • uč. str. 13-18

Prvouka

 • Pravidla slušného chování, lidská práva a povinnosti
 • Obec

Pracovní činnosti

 • Výstava ovoce a zeleniny

Výtvarná výchova

 • Hra s línií – kukuřice

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě

Tělesná výchova

 • Posilování horních a dolních končetin, zaměření na rozvoj síly a překonání výškového rozdílu
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 1. Přezůvky do školy je potřeba v šatně uložit do pytlíku a pověsit.
 2. Dohlédněte, aby děti noslily všechny školní pomůcky – vybavené pouzdro (pero,  tužky č. 2 a 3, pastelky), malou a velkou fólii, tabulkufix, pravítko.
 3. V pátek 26. 9. turnaj v přehazované – podrobné informace v pondělí na EL-CE.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Jazyk anglický Matematika Prvouka
Souvětí Spojovačka čísel Pětiminutovka Obec
Co umíme Pozdravy Procvičuj Měso-vesnice
u/ú/ů Happy street Opakuj si Kdysi a dnes
i/í-y/ý Numbers from 1to10 Poč. výkony  
Křížovky Čísla 0-10 Doplň číslo  
Pravidla   Autolakovna  
       

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top